Ubytovací poriadok

Prajeme Vám príjemný pobyt a dovoľujeme si Vás  informovať o našom  vnútornom ubytovacom poriadku:

 1. V moteli môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi recepcie ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/1982 Z. z. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 3. Motel si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej rezervácie.
 4. Na základe rezervovaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. Do tejto doby motel pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v rezervácii nebola iná požiadavka a motel ju potvrdil. Ak hosť do 18:00 hod. nenahlási svoj príchod, po 18:00 hod. môže motel s izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je motel povinný podržať rezerváciu do 22:00 hod. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto čase, motel nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi, resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
 5. V prípade, že hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu, v inej cenovej kategórii ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Hosť svoj pobyt odhlási do 10:00 hod. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní izbu do 12:00 hod., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú po tom, čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúče na recepcii a poverenému pracovníkovi oznámi odhlásenie sa z ubytovania.
 7. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. resp. trvá na ubytovaní pred 10:00 hod. zaplatí plnú cenu za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodol inak.
 8. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia, je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod. a to v priestoroch k tomu určených.
 9. Motel poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred. Týmto nie sú dotknuté podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii motela.
 10. Motel zodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel, alebo tam, kde sa obvykle odkladajú.
 11. Za cennosti a peniaze zodpovedá ubytovacie zariadenie izby v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy, na základe potvrdenia, do hotelového trezoru.ň
 12. Za škody spôsobené na majetku motela zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami a zvieratami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
 13. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti a dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje recepciu. Na uloženie športovej výstroje a iných vecí hosťa sa používajú priestory motela po konzultácii s recepciou motela. Hosťom nie je dovolené vnášať do motela veci, pre úschovu, ktorých motel vyčlenil iné miesto. Na úschovu takýchto vecí sa hosť informuje na recepcii.
 14. V ubytovacom zariadení nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné elektrické prístroje a. p.).
 15. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno – evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany pokynmi veliteľa zásahu.
 16. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby a to ani v hotelovej izbe, ani v ostatných priestoroch motela. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Moteli Skalka, a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 17. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch (terasa, vchod do motela). V ostatných priestoroch platí prísny zákaz fajčenia. Po zistení porušenia zákazu fajčenia, okrem miest na to určených, bude pri odchode hosťovi účtovaná pokuta v hodnote 50 €.
 18. Pri onemocnení alebo zranení hosťa, ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu. Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch motela len so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia hotela, za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného hotelového cenníka.
 19. Pred odchodom z motela je hosť povinný uzatvoriť všetky okná, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby. Vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v izbe, zatvoriť dvere a kľúč odovzdať na recepcii motela. Za stratu kľúča si motel účtuje 3 €.
 20. Parkovisko motela je bezplatné a nie je strážené. Motel nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené veci. Celý objekt je pod kamerovým systémom s nahrávaním. Sťažnosti hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie motela na emailovej adrese: info@motelskalka.sk.
 21. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia  tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení , má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku na vrátenie peňazí.

Ubytovací poriadok je platný od 1.7.2022