Reklamačný poriadok

K zabezpečeniu správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nedostatkov na tovaroch a službách predávaných a poskytovaných v Moteli Skalka sa na základe zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa vydáva tento reklamačný poriadok:

ČLÁNOK I.
PRÁVO NA REKLAMÁCIU

 1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb a vád zakúpených tovarov vrátane práva na ich odstánenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby, alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb, alebo tovarov.

ČLÁNOK II.
PREDMET REKLAMÁCIE

 1. Nedostatky akosti stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe klient reklamuje v moteli ihneď pri zistení nedostatku, predovšetkým priamo u obsluhujúceho pracovníka.
 2. Ak nedostatky stravy a nápojov určených k okamžitej spotrebe sa týkajú množstva a hmotnosti, musia byť reklamované ešte pred započatím konzumácie.
 3. Reklamáciu nedostatkov ostatného tovaru alebo služieb klient uplatní predovšetkým v moteli, kde tovar alebo službu zakúpil ihneď, alebo bez zbytočného odkladu, na základe pokladničného bloku elektronickej registračnej pokladnice. V prípade tovaru najneskôr do konca záručnej lehoty. Bez predloženia dokladu o kúpe motel Skalka nemusí reklamáciu uznať.
 4. Reklamáciu nedostatkov v ubytovaní je možné uplatniť predovšetkým u pracovníka recepcie bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovaní zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
 5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky relevantné doklady o poskytovaní služby, alebo nadobudnutí tovaru, u ktorého vytýka vadu, alebo nedostatok.

ČLÁNOK III.
POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

 1. Stravovacie služby
  • Vady potravín sa považujú za neodstrániteľné. Ak sa vyskytne vada potravín, jedál alebo nápojov, má klient právo požadovať ich výmenu, alebo vrátenie zaplatenej čiastky, prípadne poskytnutie zľavy.
  • V prípade ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, miera, alebo teplota jedál, alebo nápojov, má klient právo požadovať bezplatné, riadné a okamžité odstránenie vady.
 2. Ubytovacie služby
  Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
  • Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby
  • Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe pridelenej klientovi (porucha vykurovacieho systému, slabý tlak vody, nedostatok a pod.) a ak motel Skalka nemôže klientovi ponúknuť iné, náhradné ubytovanie, a ak bude izba napriek týmto jej vadám posyktnutá klientovi, má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode, alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
 3. Reklamáciu vybavuje riaditeľ alebo ním poverený pracovník motela Skalka, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je riaditeľ alebo ním poverený pracovník povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. V zázname klient uvedie presné označenia poskytnutej služby, alebo zakúpeného tovaru, čas kedy bola služba poskytnutá a tovar zakúpený a popis ich nedostatku.
 4. Ak klient pri uplatňovaní reklamácie odovzdá pracovníkovi motela Skalka písomný doklad o poskytnutí služby, alebo kúpe tovaru, ktorého vadu reklamuje, musí byť táto skutočnosť v zázname o reklamácii výslovne uvedená.
 5. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov uvedených v článku II. rozhodne riaditeľ, alebo ním poverený pracovník motela Skalka ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní.
 6. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
 7. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

ČLÁNOK IV.
SÚČINNOSŤ KLIENTA PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

 1. Klient je povinný poskytnúť pracovníkovi motela Skalka súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že podá pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.
 2. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní pracovníkovi motela Skalka prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol predsvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

ČLÁNOK V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018.